กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=showpage&new_topic=2 en-us วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 10:55:17 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=248 <span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunPSK','sans-serif'; font-size: 16pt">นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในท้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ท้องที่จังหวัดสระบุรี ในวันที่ <br /> ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และขอเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้ง<br /> ขอเรียนเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรี นายกสมาคมท่องเที่ยวสระบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง</span> โดย Panchalak วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 16:24:53 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=247 <span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">          นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน<br /> ในระบบ </span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">GFMIS <span>สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กับส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบ </span>GFMIS <span>ในส่วนของระบบงบประมาณ </span>(FM) <span>และระบบจัดซื้อจัดจ้าง </span>(PO) <span>เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี</span></span> โดย Panchalak วันที่ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 10:05:29 ท่านที่ปรึกษากรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=246 <span style="line-height: 115%; font-family: 'Cordia New','sans-serif'; font-size: 14pt">นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 และคลังจังหวัดภายในเขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานตรวเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระบุรี <span> </span>เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล </span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt">(</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Cordia New','sans-serif'; font-size: 14pt">ตำบลละ 5 ล้าน</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt">) </span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Cordia New','sans-serif'; font-size: 14pt">ณ อำเภอแก่งคอย และอำเภอหนองแค <span> </span>เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558</span> โดย Panchalak วันที่ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 09:16:17 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=245 <span><font size="4">นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดศาลาแดง หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (<span>หลังเดิม</span>) <span>และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี</span></font></span> โดย Panchalak วันที่ 30 พ.ย. 2558 เวลา 10:29:02 พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=244 <strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการ </span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt">“</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับส่วนราชการ</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt">” </span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">โดยจังหวัดสระบุรีมีหน่วยงานนำร่องเข้าร่วมจำนวน 35 หน่วยงาน ซึ่งส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี และมิติด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.86 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทได้แก่</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt"></span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">1. รางวัลระดับดีเลิศ มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 26 หน่วยงาน</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt"></span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">2. รางวัลระดับดีเด่น มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 2 หน่วยงาน</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt"></span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">3. รางวัลระดับดี มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 1 หน่วยงาน</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt"></span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี</span></strong> โดย Panchalak วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10:30:27 การจัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การกำกับของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=243 <span style="line-height: 115%; font-family: 'Cordia New','sans-serif'; font-size: 14pt">สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญาให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วยภูมิภาค ภายใต้การกำกับของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยขอให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นำหลักฐานและเอกสารมารายงานตัวและทำสัญญาด้วยตัวเอง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี กำหนดอายุสัญญา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงงวดประจำวันที่ 1<span>  </span>มิถุนายน 2559 โดยไม่ต้องมีหลักประกันสัญญา</span> โดย Panchalak วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10:16:40 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=242 <span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี </span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt">(</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">หลังใหม่</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 12pt">)</span> โดย Panchalak วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10:08:25 สระบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ เดินหน้าเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 59 http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=241 <span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่าตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวมทั้งงบรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทางจังหวัดจึงได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt"></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt"><span>          </span>ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการทำคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย และ </span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">Action plan <span>ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ กำหนด วัน เวลา ที่ชัดเจน ซึ่งจะมีคณะทำงานของจังหวัดนำโดยนายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน </span>(Mobile Clinic) <span>ทุกระยะ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากหน่วยงานใดดำเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงให้ทางจังหวัดทราบ</span></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt"><span>          </span>อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่เดือนที่ 2 ของไตรมาสแรกแล้ว ทางจังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</span> โดย Panchalak วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 17:16:45 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2558 http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=240 <span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพิธี </span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 16pt">“<span>วันพระบิดาแห่งฝนหลวง</span>” <span>เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี </span>(<span>หลังใหม่</span>)</span> โดย Panchalak วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 14:55:09 สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำวันเกิด http://www.klangsaraburi.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=239 <span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 14pt"><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; font-size: 14pt">นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำวันเกิด วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี</span></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'TH SarabunIT๙','sans-serif'; background: #eceef3; color: #36393d; font-size: 14pt"><span><br /> </span></span> โดย Panchalak