หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ข่าวประชาสัมพันธ์

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบร...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบร... "
พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบร...

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับส่วนราชการโดยจังหวัดสระบุรีมีหน่วยงานนำร่องเข้าร่วมจำนวน 35 หน่วยงาน ซึ่งส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี และมิติด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.86 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทได้แก่1. รางวัลระดับดีเลิศ มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 26 หน่วยงาน2. รางวัลระดับดีเด่น มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 2 หน่วยงาน3. รางวัลระดับดี มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์จำนวน 1 หน่วยงานเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : Panchalak 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:29:02 น.
อัลบั้มภาพประกอบ : พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบร...
กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987