หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี(GPP)ปี พ.ศ.2549

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี(GPP)ปี พ.ศ.2550

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี(GPP)ปี พ.ศ.2551

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี(GPP)ปี พ.ศ.2552

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี(GPP)ปี พ.ศ.2553

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)ปี พ.ศ.2554 และประมาณจังหวัดสระบุรีการปี 2555

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)ปี พ.ศ.2555 และประมาณจังหวัดสระบุรีการปี 2556


[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987