หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

การแก้ไขหนี้สินList pageตารางผลการเจรจาหนี้นอกระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

            กรกฎาคม     2555    download

            มิถุนายน      2555    download

            พฤษภาคม    2555    download

            เมษายน       2555    download

            มีนาคม        2555    download

            กุมภาพันธ์    2555    download

            มกราคม      2555    download

            ธันวาคม      2554    download

            พฤศจิกายน  2554    download

            ตุลาคม       2554    download

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

            กันยายน     2554   download

            สิงหาคม     2554   download

            กรกฎาคม    2554   download

            มิถุนายน      2554   download

            พฤษภาคม   2554    download

            เมษายน      2554    download

          มีนาคม         2554    download

         กุมภาพันธ์     2554     download

         มกราคม        2554    download

         ธันวาคม        2553    download

         พฤศจิกายน    2553    download

         ตุลาคม         2553    downloadปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

         กันยายน      2553     download

         สิงหาคม      2553     download

         กรกฎาคม    2553      download

         มิถุนายน      2553     download

         พฤษภาคม    2553     download

         เมษายน       2553     download

 

[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987