หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

เร่งรัดเบิกจ่าย****Note!!!!!การทำรายงานเป็นการคาดการณ์การเบิกจ่ายโดยนำข้อมูลจากสัญญามาบันทึกข้อมูล เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป****เร่งรัดเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ข้อมูลจากระบบ GFMIS ที่ต้องรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

♣งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

      
ข้อมูลงบลงทุนทุกส่วนราชการ ณ (วันที่ 18 มกราคม 2559) 

      •
ข้อมูลงบลงทุน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ (ณ วันที่ 21 มกราคม 2559)เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

        •เงินกันฯ งบปกติฯ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558

            ♥
เงินกันปี2554

            ♥เงินกันปี2555

            ♥เงินกันปี2556

            ♥เงินกันปี2557

            ♥เงินกันปี2558
 แยกรายละเอียดดังนี้

                      1) เงินกันปี2558 (งบปกติ) ณ 20 ม.ค.2559

                      2) โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (วงเงินไม่เกิน 1 ลบ.) ณ 21 ม.ค.2559

                      3) เงินกันปี2558 (กยจ.+เครื่องจักร) ณ 20 ม.ค.2559

                         
     

♣ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อจัดทำรายงานเร่งรัดฯ

            ♦แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  คลิ๊ก (งบลงทุน)

            ♦แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  คลิ๊ก (เงินกันฯ)

[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987