หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผลงาน/ปริมาณงาน

แสดงความคิดเห็น


สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ

โปรแกรม TeamViewer  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


    กลุ่มงานวิชาการ


จุลสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ระเบียบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือนวัตกรรม Account Audit Program Help 


 


    กลุ่มงาน GFMIS
GFMIS

ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี GFMIS
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-วัสดุคงคลัง

GFMIS Web Report

เร่งรัดเบิกจ่าย
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559

รายงานการวิเคราะห์งบกรมจังหวัด
การแก้ไขหนี้สิน

สรุปเบิกจ่าย

วันที่ผ่านรายการสิ้นเดือน

เอกสารประกอบการอบรม GFMIS


    กลุ่มงาน CFO
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)

สรุปเบิกจ่าย


List page

  

    สรุปเบิกจ่าย ตุลาคม พ.ศ.2554                   Download

    สรุปเบิกจ่าย พฤศจิกายน พ.ศ.2554              Download

    สรุปเบิกจ่าย ธันวาคม พ.ศ.2554                  Download

    สรุปเบิกจ่าย มกราคม พ.ศ.2555                  Download 

    สรุปเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555               Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก มี.ค.2555   Download

    สรุปเบิกจ่าย มีนาคม พ.ศ.2555                   Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก มี.ค.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย เมษายน พ.ศ.2555                   Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก เม.ย.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย พฤษภาคม พ.ศ.2555                Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก พ.ค.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย มิถุนายน พ.ศ.2555                  Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก มิ.ย.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย กรกฎาคม พ.ศ.2555                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ก.ค.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย สิงหาคม พ.ศ.2555                  Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ส.ค.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย กันยายน พ.ศ.2555                  Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ก.ย.2555   Download

   สรุปเบิกจ่าย ตุลาคม พ.ศ.2555                   Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ต.ค.2555   Download

สรุปเบิกจ่าย พฤศจิกายน พ.ศ.2555                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก พ.ย.2555   Download

สรุปเบิกจ่าย ธันวาคม พ.ศ.2555                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ธ.ค.2555   Download

สรุปเบิกจ่าย มกราคม พ.ศ.2556                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ม.ค.2556   Download

สรุปเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ก.พ.2556   Download

สรุปเบิกจ่าย มีนาคม พ.ศ.2556                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก ก.พ.2556   Download

สรุปเบิกจ่าย เมษายน พ.ศ.2556                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก เม.ย.2556   Download

สรุปเบิกจ่าย พฤษภาคม พ.ศ.2556                 Download   / แบบยืนยันรายการขอเบิก พ.ค.2556   Download\\\\\  แบบฟอร์มสรุปเบิกจ่ายที่ต้องส่งสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป คลิ๊กได้เลย***ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 หน่วยงานต้องเรียกรายงานสรุปการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน ID : A25B จาก Web Report มาตรวจสอบเอง***(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 192 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556) คลิ๊ก

      -เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกเรียกรายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน ID : A25B จาก Web Report และพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบและยืนยันการขอเบิกเงินจากคลัง ตามแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS แล้วส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

 
[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2246 โทรสาร 0-3622-2246 มหาดไทย 12957, 12987